วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2551

รายการชั่วคราวที่ใช้ในการตรวจสอบลักษณะ (37ce9d0f-43cc-4071-865a-e38b60aa695f - 3bfe001a-32de-4114-a6b4-4005b770f6d7)

รายการนี้เป็นรายการชั่วคราวที่ไม่ถูกลบออก โปรดลบรายการนี้ออกด้วยตนเอง (2f92761c-cd51-410c-b5c1-efe638a47b4f - 3bfe001a-32de-4114-a6b4-4005b770f6d7)

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2550

Google Reader Top Shared Items 15-09-07

Geek To Live: Transform Your Classic Xbox into a Killer Media Center
Don't ditch your classic Xbox just because you can't play Halo 3 on it: Now it's easier than ever to transform that old neglected console into a Unix-based media command center. While early Xbox hackers had to pry open the black box to solder on a modchip, today a software exploit lets you replace Microsoft's crippled dashboard and run the incredible, open source Xbox Media Center (XBMC) software. You don't have to be a hardcore gamer or Unix hacker to get your XBMC on. On Tuesday Adam showed you how to reach media nirvana with Windows Media Center and the Xbox 360, but today we're kickin' it old school with a classic Xbox softmod.

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2550

Google Reader Top Shared Items 24-08-07

iPhone unlocked: AT&T loses iPhone exclusivity
It's high noon, Apple and AT&T -- we really hate to break it to you, but the jig is up. Last night the impossible was made possible: right in front of our very eyes we witnessed a full SIM unlock of our iPhone with a small piece of software. It's all over, guys.

The iPhoneSIMfree.com team called us up to prove their claim that they cracked Apple's iPhone SIM lock system, and prove it they did. (No, we don't have a copy of the unlock software, so don't even ask us, ok?) The six-man team has been working non-stop since launch day, and they're officially the first to break Apple's SIM locks on the iPhone. It's done. Seriously. They wouldn't tell us when and how they would release it to the public, but you can certainly bet that they'll try to make a buck on their solution (and rightly so). We can hardly believe the iPhone's finally been cracked. No, scratch that -- we just can't believe it took this long.

Again: we can confirm with 100% certainty that iPhoneSIMfree.com's software solution completely SIM unlocks the iPhone, is restore-resistant, and should make the iPhone fully functional for users outside of the US. Read on for details and links to our video, and check out the gallery of images below.

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2550

Google Reader Top Shared Items 16-08-07

Featured Download: Replace Microsoft Project with OpenProj

Windows/Mac/Linux: The $1000 price tag attached to Microsoft Project Pro got you down? Cross platform open source app OpenProj comes to the rescue. OpenProj markets itself as a complete replacement for Microsoft Project and boasts complete integration with existing Projct files and Primavera.
OpenProj shares the industry's most advanced scheduling engine with Project-ON-Demand and has Gantt Charts, Network Diagrams (PERT Charts), WBS and RBS charts, Earned Value costing and more. There is literally no time or effort involved in switching to OpenProj and your teams can manage projects in Linux, Unix, Mac or Windows for free.
OpenProj is simple enough for students and small businesses and advanced enough for major corporations. It's a free download for Windows, Mac, and Linux.


Lifehacker Top 10: Top 10 PDF Tricks
Directions: Use your wristwatch as a compass
Featured Download: Automatically download new TV shows over BitTorrent with ted
Oops: $1.5 Million Yacht Plunges Nose-First Into the Ocean

Blogged with Flock

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2550

Google Reader Top Shared Items 07-08-07

Facebook Embarrassment For Rudy Giuliani
Another social networking embarrassment for a presidential candidate: Rudy Giuliani’s 17-year-old daughter Caroline supports Barack Obama for president over her father. Until this morning she was a member of the One Million Strong For Obama Facebook group, and lists her political views as “liberal.” Caroline removed herself from the group after Slate emailed her [...]


วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2550

Google Reader Top Shared Items 05-08-07

FLICKR TOOLBOX: 100+ Tools For Flickr Addicts
Flickr is back in the news this week with reports that it will add video. But we’re still loving the photo-sharing element: here’s a 100+ ways to get even more out of the popular photo site. Recommended: Hi5 Stuff at Mashcodes! Share This

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550

Google Reader Top Shared Items 04-08-07

Listen To Your iTunes Library On The Web With Anywhere.FM
Anywhere.fm has launched a new online music player that looks and feels a lot like a web based version of the iTunes player, sans the music marketplace. Like iTunes, you can load maintain a music library, reorganize your songs into play lists, and veg out to visualizations. Anywhere.fm’s iTunes bulk uploader makes it easy to [...]


Google Ads